18.9.2017 / Gösterim Sayısı : 844

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı.

2017/22 Nolu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Program kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri 'nin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları içermektedir.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

  1. Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,
  3. Soğuk hava deposu,
  4. Çelik silo,
  5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  6. Yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı,
  7. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
  8. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:

  1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi.

3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. 

5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

Yukarıda yazılı (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

(h) maddesinde belirtilen yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası olup, bu üst limiti geçemez.

Hibeye esas proje tutarı 30.000 TL'nin altında olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Hibeye esas proje tutarının %50'sine(KDV hariç) hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Proje başvuru süresi tebliğin yayın tarihi olan 13.09.2017 tarihinden itibaren 90 gün olup başvurular www.tarim.gov.tr web adresine online olarak yapılacaktır. Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 11/12/2017 dir.

Son başvuru tarihinden itibaren projelerin İl düzeyinde değerlendirilme süresi 45 gündür. Projeler Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilip Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde hibeye hak kazanan yatırımcılara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içerisinde de hibe sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/10/2018'dir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

Yatırımcıların online olarak veri girişlerini yapacakları proje bilgilerini son başvuru tarihine kadar Müdürlüğümüz KKYDP İl Proje Yürütme Biriminde görevli personelin bilgisi dahilinde ve görüşleri doğrultusunda girmeleri uygun olacaktır.

Konuyla ilgili Uygulama Rehberi Bakanlığımız www.tarim.gov.tr internet sayfasında yayımlanmıştır.

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

 

 

Zülküf YILDIRIMOĞLU

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V.


''